DLA NAUCZYCIELI

Oferta zajęć dla nauczycieli

Tematy warsztatów dla Rad Pedagogicznych placówek oświatowych.

 • Jak uczyć uczenia się – nowe wyzwanie edukacji XXI wieku w nauczycielskiej praktyce.
  cele:
  prezentacja jak uczy się mózg człowieka:4 fazy modelu uczenia się od stanu NN czyli nieświadomości niekompetencji do stanu NK – nieświadomości kompetencji; poznanie różnic w stylach uczenia się wynikających z podobnych lub odmiennych preferencji sensorycznych nauczyciela oraz ucznia; przyczyny możliwych sukcesów lub porażek edukacyjnych.
 • Wspólnie wychowujemy dla przyszłości – rodzice sojusznikami szkoły.
  cele: uświadomienie roli wychowawcy klasy jako lidera współpracy z rodzicami; o kreatywnej postawie, nowatorskim programie wychowawczym i sposobach motywowania rodziców do aktywnego współdziałania; dzielenie się dobrymi doświadczeniami nauczycielskiej praktyki
 • Być nauczycielem na miarę czasu.
  cele:
  doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli z różnym stażem pracy zawodowej; dlaczego stereotypowe reakcje szkodzą nawiązywaniu korzystnych relacji;

Warsztaty dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych oraz dla personelu żłobków.

 • Terapeutyczne umiejętności wychowawcze przydatne w budowaniu relacji z dziećmi i ich rodzicami.
  cele:
  przypomnienie zasad komunikacji bez przemocy i agresji; dlaczego i jak stosować komunikaty w stylu „ja”; o przyczynach porwania emocjonalnego, reakcjach „mózgu gadziego” w sytuacji stresu i umiejętności nieprzyjmowania „podarków”; poznanie wybranych technik behawioralnych ułatwiających kontakty interpersonalne.
 • Spokojny to więcej niż uczony.
  cele: doskonalenie kompetencji wychowawczych sprzyjających profesjonalnemu działaniu w sytuacjach konfliktów z dziećmi i osobami dorosłymi.
  Tworzenie wizerunku nauczyciela/pracownika sprawnie stosującego teorię komunikacji interpersonalnej w codziennych kontaktach zawodowych.
  Poznanie technik skutecznego radzenia sobie z własnymi emocjami, sposobów budowania wewnętrznego ładu oraz ćwiczeń relaksujących ciało i umysł.
 • Jak radzić sobie z objawami wypalenia zawodowego.
  O problemie wypalenia zawodowego coraz częściej mówi się jako o zjawisku szczególnie trudnym dla pracowników resortu usług społecznych, w tym także nauczycieli. Ponoszą oni coraz większe psychologiczne koszty wypełniania zawodowych obowiązków. Dzieje się tak dlatego, że pracując z uczniami i rodzicami, zadowolenie i poczucie profesjonalizmu czerpią z udanych kontaktów interpersonalnych. Te zaś stają się coraz trudniejsze dziś, gdy życie niesie wiele obaw o przyszłość. To właśnie z lęków i stresów, ze stanu wewnętrznej niemocy i z nieumiejętności poradzenia sobie trudami życia, rodzi się wypalenie zawodowe. Jego pierwsze objawy to rozgoryczenie i wyczerpanie. Ich konsekwencje stanowi spadek motywacji, brak zaangażowania i obniżenia jakości wykonywanych zadań . Aby zapobiegać zjawisku wypalenia zawodowego, trzeba dobrze poznać mechanizmy jego powstawania. Następny krok to praca nad zmianą nastawienia do problemów codziennego życia i trening umiejętności komunikacji w kontaktach z ludźmi. „AB-OVO” zaprasza do takiej właśnie pracy.
  Cele: po spotkaniu uczestnik potrafi:
  – Uświadomić sobie zewnętrzne przyczyny zjawiska wypalenia zawodowego oraz rozpoznać wewnętrzne mechanizmy jego powstawania.
  – Radzić sobie z zespołem zjawisk fizjologicznych i psychologicznych tworzących stan wypalenia (z bólem głowy, zmęczeniem fizycznym, wyczerpaniem emocjonalnym, wycofywaniem się z kontaktu, unikaniem emocjonalnego obciążenia, poczuciem niezadowolenia, obniżeniem zaangażowania w pracę i chęcią odejścia z zawodu)
  – Stosować nowe techniki rozwiązywania problemów, komunikacji bez barier, aktywnego słuchania, asertywnej postawy i radzenia sobie z agresją rozmówcy.
  – Radzić sobie z uczuciem frustracji, psychicznego zmęczenia, gniewu i złości przez racjonalizację myśli automatycznych i stosowanie innych technik behawioralnych.

  Tematy wykładów – 60 lub 90 minut

 • Nowoczesne, aktywizujące metody i techniki pracy z grupą.
 • Gimnastyka mózgu-dlaczego?, po co?, jak?
 • Spokojny to więcej niż uczony – ćwiczenia dla chętnych i ciekawych.
 • Jasno, spokojnie, wprost – o bezpiecznych komunikatach w rozmowie.
 • Porwanie emocjonalne, jego skutki i środki zaradcze.
 • Jak uczyć rozpoznawania emocji.
 • Inteligencja emocjonalna a sukcesy dziecka w szkole, w wyborze zawodu i w dorosłym życiu.

AB-OVO oferuje grupowe lub indywidualne treningi relaksacyjne.

Szczegóły do uzgodnienia.